ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Στην Α΄ Δημοτικού για το σχολικό έτος 2018-2019 εγγράφονται οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2012 έως 31-12-2012

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 (α), του άρθρου 7, του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α.  Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι από το σχολικό έτος 2016-17 και εφεξής, για την εγγραφή των μαθητών στα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1, 6-4-2016)

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια .

 γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) Δίδεται από τη Σχολική Μονάδα κατά την εγγραφή

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

Συνιστάται, οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων, όπως ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο (πχ. λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο οικίας ή άλλο έγγραφο, προκειμένου οι μαθητές να εγγράφονται αποκλειστικά και μόνο στα όρια της σχολικής τους περιφέρειας (άρ. 5, ΠΔ 79/2017) (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017).

Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα για τον προσδιορισμό της διεύθυνσης κατοικίας του μαθητή γίνεται αποδεκτή μόνον σε περιπτώσεις αδυναμίας προσκόμισης κάποιου αποδεικτικού στοιχείου (όπως για παράδειγμα, σε περίπτωση πρόσφατης μετοίκησης), όπου δηλώνεται και η υποχρέωση προσκόμισης του απαιτούμενου αποδεικτικού.

ε. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

Σε περιπτώσεις μη φοίτησης σε Νηπιαγωγείο, ο γονέας/κηδεμόνας του νηπίου υποβάλλει σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.), στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή. Αν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης δεν κάνει δεκτή την αίτηση των γονέων, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της περιπτ. 26, της παρ.4, του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 Α’).

Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην Α΄ τάξη προσκομίζοντας πιστοποιητικό γέννησης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης, επισήμως μεταφρασμένα, χωρίς τη δέσμευση της ημερομηνίας έκδοσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραπάνω  δικαιολογητικά.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία και συνεργασία

 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα παραλαμβάνονται καθημερινά από τις 08.30 – 13.00 από την 2η  Μαΐου 2018 έως τις 18 Μαΐου 2018

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2610/521189

 

Για το σχολικό έτος 2017-2018 η διδασκαλία των μαθημάτων θα λήξει την Παρασκευή 15-6-2018, ημέρα κατά την οποία θα χορηγηθούν οι τίτλοι προόδου και  οι τίτλοι σπουδών των μαθητών της ΣΤ’ τάξης.

 

 

Ο Διευθυντής του Σχολείου

 

Ιωάννης  Στεφάνου

 

You may also like...